logo


본당소식




SNS로 만나는 복음말씀 안내

2020.03.16 19:22

관리자 조회 수:71

- 교구카카오채널(이용현 신부) https://pf.kakao.com/_cWcpd

- 미래사목연구소(유튜브, 김상인 신부) https://www.youtube.com/user/miraesm

- 블로그/카페(조명연 신부) http://cafe.daum.net/bbadaking

- 블로그/카페(이병근 신부) https://blog.naver.com/daumez

- 밴드(이우진 신부)     https://band.us/band/78106424

- 카카오스토리(조명연 신부) https://story.kakao.com/ch/bbadaking